wtorek, 21 marca 2017

Rozporządzenie uchylające rozp. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków


DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
ROZPORZĄDZENIE NR 7
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
      z dnia 20 marca 2017 r.Elektronicznie podpisany przez:

Milena Pigdanowicz-Fidera; DUW we Wroc€awiu

Data: 2017-03-21 09:46:45


Uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków


Na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r., poz. 525 i 1960 oraz z 2016 r., poz. 2260),w związku z art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

  • 1. Uchyla się Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego nr 4/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu zgorzeleckiego i lubańskiego.

  • 2. Rozporządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz

podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenach miejscowości wchodzących w skład obszarów określonych w § 1 ust. 1 i 2 Rozporządzenia wymienionego w § 1.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wojewoda Dolnośląski:

P. Hreniak

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza